ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา

มุ่งพัฒนา สินค้า บริการ และองค์กรเพื่อนำไปสู่การ สร้างงานและโอกาสให้แก่ ชุมชน ในท้องที่ เพิ่มมาตรฐานการครองชีพ ให้แก่บุคลากรและ กระจายรายได้คืนสู่เกษตรกร สร้างผลกำไรที่ยั่งยืน